Grant dziekański (TK 2012)

504M 1031 0016

scientific project

Narzędzia wspomagające proces projektowania systemów trójwymiarowej percepcji otoczenia


Start: July 2012
Finish: December 2012
Principal Investigator: Tomasz Kornuta,
Researchers: Maciej Stefańczyk, Piotr Trojanek,

Cel projektu wymagał w pierwszym kroku stworzenia metamodelu samej struktury ramowej. Metamodel ten umożliwił wytworzenie narzędzi do graficznego projektowania komponentów – w tym celu wykorzystano EMF (Eclipse Modelling Framework) oraz napisano zestaw generatorów, umożliwiających generowanie kodu wprost z „narysowanego” modelu zadania. Dodatkowo, prace nad samym metamodelem zaowocowały nowymi mechanizmami przesyłania oraz przetwarzania danych oraz wprowadzeniem nowych koncepcji do samej struktury ramowej, m.in. kompozytów (komponentów złozonych z kilku komponentów).

W ramach grantu zakupiono sześć czujników Kinect oraz opracowano zestaw odpowiednich komponentów do struktury ramowej DisCODe. W wyniku przeprowadzonych prac wydzielono cztery biblioteki komponentów, związanych z trójwymiarową percepcją otoczenia: CvCoreTypes (zawiera głównie typy danych bazowych), CameraNUI (komponenty odpowiedzialne za pozyskiwanie danych z sensorów zgodnych z urządzeniem OpenNI, m.in. Microsoft Kinect), Depth (biblioteka z komponentami pozwalających na przetwarzanie map głębi i zintegrowanych z nimi obrazów kolorowych) oraz PCL (zawierająca komponenty związane z przetwarzaniem trójwymiarowych chmur punktów).

Jednocześnie, w miarę postępu prac, prowadzono prace publikacyjne. W listopadzie 2012r. napisany został artykuł pt. „Modelling of data flow in component-based robot perception systems”, przyjęty na Konferencję Automation 2013” (publikacja materiałów pokonferencyjnych w czasopiśmie PAR, LM dod.B, 5pkt). W ramach grantu stworzono również szereg raportów opisujących zarówno wytworzone narzędzie oparte na modelu, jak i biblioteki, które będą pomocne przy pisaniu następnych publikacji.

Zakupiony sprzęt razem z wytworzonym oprogramowaniem stanowi fundament prac badawczych prowadzonych na polu trójwymiarowej percepcji otoczenia dla robotów. Jednak warte podkreślenia jest, że zarówno czujniki Kinect, jak i przeimplementowana struktura ramowa z nowymi bibliotekami zostały już w tym semestrze (12Z) wykorzystane w dydaktyce (m.in. na zajęciach laboratoryjnych z przedmiotów ECOVI oraz w projektach z przedmiotu ROSM).List of selected publications:
  1. P. Trojanek, M. Stefańczyk, and T. Kornuta
    Modelling of data flow in component-based robot perception systems
    Pomiary Automatyka Robotyka, vol. 17, no. 2, pp. 260–265, 2013
    [ | | URL ]